حکیم الرعایا

داروی ایبوگین در ترک و درمان اعتیاد به مواد مخدر (ویدیو)

ایبوگین یک الکالوئید طبیعی روانگردان مشتقی از ترکیبات ایندول است که از ریشه های درختچه Tabernanthe iboga از خانواده (Apocynaceae) است و در جنگل های آفریقا می روید ایبوگین می تواند در ترک و درمان اعتیاد به مواد مخدر افیونی مثل تریاک ویا هروئین شیره و متادون بسیار موثر باشد

  

استفاده از داروی گیاهی ایبوگین در زمان ترک اعتیاد به تریاک شیره و هروئین مزایای بیشتری نسبت به سم زدایی سریع و فوق سریع دارد

تاریخچه داروی ایبوگین (قرص لامبارین

روش درمان اعتیاد به متادون با داروی گیاهی ایبوگین Ibogaine Treatment for

اثرات ایبوگین بر روی گیرنده های مورفین و سروتونین و NMDA در درمان اعتیاد به مواد مخدر

اصول اولیه شناخت داروها و گیاهان دارویی در درمان اعتیاد به مواد مخدر افیونی (تریاک شیره هروئین )و مواد محرک ( شیشه )بخش اول

دارو های ترک اعتیاد مخدر شیشه (متامفتامین ) پروتکل آناندا ...