حکیم الرعایا

فورس ولتیامین/Chelation therapy/Fursultiamine/autistic spectrum disorders

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Fursultiamine.png/1200px-Fursultiamine.png

Fursultiamine (INN; Adventan, Alinamin-F, Benlipoid, Bevitol Lipophil, Judolor), also known as thiamine tetrahydrofurfuryl disulfide (TTFD), is a disulfide derivative of thiamine, or an allithiamine.

 http://takeda-kenko.jp/assets/img/en/products/vitamin/al_ex/img_01.png

 It was synthesized in Japan in the 1960s for the purpose of developing forms of thiamine with improved lipophilicity for treating vitamin B1 deficiency (i.e., beriberi),and was subsequently commercialized not only in Japan but also in Spain, Austria, Germany, and the United States. As a vitamin, it is available over-the-counter as well.


 

In addition to its clinical indication of avitaminosis, fursultiamine has been studied in clinical trials for Alzheimer's disease and autistic spectrum disorders with positive but modest benefits.It has also been investigated in improving energy metabolism during exercise and reducing exercise-induced fatigue with conflicting results.

 نام تجاری  این ویتامین ALINAMIN راه درمانی و پیشگیری از افزایش شدت بیماری اوتیسم چیست .( قسمت سوم )انزیم فنول سولفورترانسفراز sulfur-transferase (PST),


از اهمیت گریه کردن و شیر خوردن تا لزوم گرسنه نگه داشتن چند دقیقه ای


رابطه بین مخدر گل گریه کردن و اختلالات عصبی با لیگاند فلورسانس روی چشم و مو و بدن ایرانیان


ارتباط بین کمبود ویتامین D در زنان باردار و توانایی های یادگیری کودکان


12 فایده گریه کردن و اشک ریختن نوزادان شیرخواران که مادران باید بدانند (کاهش عفونت ریوی و پیشگیری از اسم )(قسمت اول)


سالبوتیامین با نام تجاری ارکئلیین داروی مکمل در ترک و درمان اعتیاد به مخدر متامفتامین (شیشه )Sulbutiamine (brand name: Arcalion)


کمبود «ویتامین D» احتمال گرایش به اعتیاد را بالا می برداز سایت دیگر ما