حکیم الرعایا

درخت اقاقیای نوع berlandieri حاوی امفتامین .دی متیل تریپتامین .مسکالین .نیکوتین

درخت اقاقیای نوع berlandieri حاوی امفتامین .دی متیل تریپتامین .مسکالین .نیکوتین

berlandieriاقاقیا 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Acacia_berlandieri_branch.jpgاقاقیای نوع برلاندری  (berlandieri )حاوی امفتامین .

دی متیل تریپتامین .مسکالین .نیکوتین 

  برلاندری نوعی درخت از گونه اقاقیا  که بومی امریکا است و

  در جنوب غرب امریکا  شمال مکریک می روید حاوی ترکیبات 

شیمیایی مخدر است .

در این نوع اقاقیا  5 نوع ماده مخدر از دسته امفتامین 

(متامفتامین )  و مواد مخدر دی متیل تریپتامین .مسکالین .نیکوتین

 وجود دارد 

این درختچه داری طول بین 1 تا 3 متر است  داری شکوفه های سفید رنگ می باشد 

 این گیاه به عنوان علوفه برای دام مورد استفاده قرار می گیرد .