حکیم الرعایا

ماده مخدر صنعتی جدید U47700 هفت برابر قویتر از مورفین 50 نفر را در امریکا کشت .

ماده مخدر جدید صنعتی U47700در اواسط دهه 1970 توسط کارخانه دارو سازی آپ جان طراحی و ساخته شد .

این مخدر یک مخدر طراح است  و اثراتی مشابه  با مواد مخدر  افیونی  مثل مورفین و فنتانیل دارد 

قدرت اثر آن 7.7 برابر قویتر از مورفین است و با یک میلی گرم به صورت خوراکی دو تا سه ساعت نشئگی میدهد. این مخدر به صورت خوراکی و یا تزریقی قابل استفاده است .

این مخدر  به صورت پودر و یا در بسته بندی های زیبا بفروش میرود و روی بسته آن نوشته شده است مصرف انسانی ندارد.

چون این مخدر جزو مخدر های طراح میباشد هنوز قانونی برای منع فروش آن در آمریکا نیست در ظرف مدت کوتاهی نزدیک به 50 نفر با استفاده از آن دچار آور دوز و مرگ شدند