حکیم الرعایا

چطور یک معتاد را میتوان ترک داد و چرا cbt ( رفتار درمانی شناختی ) در معتادان ایرانی زیاد موثر نیست⬇️voice⬇️

چطور یک معتاد را میتوان ترک داد و چرا cbt ( رفتار درمانی شناختی  ) در معتادان ایرانی زیاد موثر نیست⬇️voice

در کانال تلگرام دکتر یزدان نیاز