حکیم الرعایا

برای تهیه مور مکی الک شده به عطاری خانم اکبری در اینستاگرام مراجعه کنید ./https://www.instagram.com/attari.akbari

بیماران عزیز برای تهیه مور مکی الک شده می توانند به اینستاگرام عطاری خانم اکبری مراجعه کنند 

برای یک ماه مصرف مور مکی در بسته های 60 گرمی اسیاب شده فقط 30 هزار تومان برای یک دوره مصرف کامل برای 3 ماه 180 گرم مور مکی اسیاب شده اماده کپسول کردن 90 هزار تومان 


/https://www.instagram.com/attari.akbari