حکیم الرعایا

جنگ‌افزار صوتی مدوزا ( مدوسا) چیست و چکار می کند.MEDUSA (weapon)

فیلم سلاح صوتی مدوزا  در اینستاگرام دکتر محمد رضا یزدان نیاز 


اینستاگرام دکتر محمد رضا یزدان نیاز